Borba protiv korupcije – proširenje unije

Udruženje EPEKA Crna Gora sa ponosom poručuje da su nam odobrili prvi Erasmus+ projekat Borba protiv korupcije – proširenje Unije. Riječ je o dvogodišnjem programu, koji će se odvijati među 1. decembrom 2018 i 1. decembrom 2020 godine.

Kraj 2018 godine obilježio je obnovljeni europski fokus na regiji Zapadnog Balkana ispraćen novom strategijom EU i posjetom Jean-Clauda Junckera toj regiji početkom marta 2018. Korupcija je jedna od mnogih prepreka državama Zapadnog Balkana na putu prema ulazku u Uniju. Posljednji specijalni Eurobarometar 470 pokazuje da više od 60% građana EU-a smatra da je korupcija prisutna u njihovoj zemlji; indeks percepcije korupcije pokazuje zabrinjavajuću sliku za Zapadni Balkan. Ne samo da korupcija predstavlja prepreku ulasku u EU, već ima i značajan utjecaj na gospodarski sektor, društvo i pojedince. Zbog toga naš je konzorcij dizajnirao „Borba protiv korupcije – širenje Unije“ – projekat koji koristi pristup „odozdo prema gore“ za suočavanje sa korupcijom kroz obrazovanje omladinskih radnika (iz EU i Zapadnog Balkana), tool kit i sa razvijanjem neformalnih metoda obrazovanja, sa kojima će omladinski radnici iz partnerskih zemalja opunomoćiti omladinu da rješavaju slučajeve korupcije. Konzorcij uključuje 11 organizacija iz 10 zemalja (5 iz EU i 5 iz Zapadnog Balkana).

Borba protiv korupcije ključni je prioritet i u EU28 i u zemljama Zapadnog Balkana. Većina inicijativa koje se bave sa korupcijom usmjerene su na donositelje odluka i stoga su izrazito orientirane odozgo prema dolje. Iako su ove inicijative ključne za uspostavljanje pravne države, one često zanemaruju činjenicu da je korupcija ukorijenjena u kulturi; a najučinkovitija dugoročna strategija borbe protiv korupcije jest da se je učini kulturno neprihvatljivom. A upravo su omladinci naša ključna ciljna grupa – oni će biti naše vođe, poduzetnici i akteri civilnog društva.

CILJEVI:

– povećati razinu i intenzitet suradnje između programskih zemalja i zemalja Zapadnog Balkana. U vezi s time je povezan i dugoročni cilj stvaranja snažne antikorupcijske platforme omladinaca, koje će biti usmjerena na Zapadni Balkan ali da ima rad jasnu međuregionalni i međusektorsku perspektivu.

– povećati kapacitete omladinskih organizacija sa sjedištem na Zapadnom Balkanu. – povećati kompetencije omladinskih radnika na Zapadnom Balkanu, EU i šire.

– obrazovati mlade o prepoznavanju, prijavljivanju i borbi protiv korupcije.

– uspostaviti imidž EU kao nadnacionalnog entiteta koji će zauzeti stavove protiv koruptivnih praksi.

– osmisliti alat za edukaciju omladine o korupciji.

– obrazovati širu javnost o korupciji u svojoj zemlji i načinima suprotstavljanja.

AKTIVNOSTI:


– 2 transnacionalna sastanka projekata

– 3 mobilnosti mladih radnika (najmanje 22 sudionika po aktivnosti)

– 1 razmjena mladih (najmanje 50 sudionika)

IZLAZI:

– toolkit

– 3 webinara

– web stranica

– 5 kulturnih događaja/flash mobova

– 4 konferencije za novinare

– 1 konferencija