Borba protiv korupcije – proširenje unije

Udruženje EPEKA Crna Gora sa ponosom poručuje da su nam odobrili prvi Erasmus+ projekat Borba protiv korupcije – proširenje Unije. Riječ je o dvogodišnjem programu, koji će se odvijati od 1. decemba 2018. do 1. decembra 2020. godine.

Kraj 2018 godine obilježio je obnovljeni europski fokus na regiji Zapadnog Balkana ispraćen novom strategijom EU i posjetom Jean-Clauda Junckera toj regiji početkom marta 2018. Korupcija je jedna od mnogih prepreka državama Zapadnog Balkana na putu prema ulazku u Uniju. Posljednji specijalni Eurobarometar 470 pokazuje da više od 60% građana EU-a smatra da je korupcija prisutna u njihovoj zemlji; indeks percepcije korupcije pokazuje zabrinjavajuću sliku za Zapadni Balkan. Ne samo da korupcija predstavlja prepreku ulasku u EU, već ima i značajan utjecaj na gospodarski sektor, društvo i pojedince. Zbog toga naš je konzorcij dizajnirao „Borba protiv korupcije – širenje Unije“ – projekat koji koristi pristup „odozdo prema gore“ za suočavanje sa korupcijom kroz obrazovanje omladinskih radnika (iz EU i Zapadnog Balkana), tool kit i sa razvijanjem neformalnih metoda obrazovanja, sa kojima će omladinski radnici iz partnerskih zemalja opunomoćiti omladinu da rješavaju slučajeve korupcije. Konzorcij uključuje 11 organizacija iz 10 zemalja (5 iz EU i 5 iz Zapadnog Balkana).

Borba protiv korupcije ključni je prioritet i u EU28 i u zemljama Zapadnog Balkana. Većina inicijativa koje se bave sa korupcijom usmjerene su na donositelje odluka i stoga su izrazito orientirane odozgo prema dolje. Iako su ove inicijative ključne za uspostavljanje pravne države, one često zanemaruju činjenicu da je korupcija ukorijenjena u kulturi; a najučinkovitija dugoročna strategija borbe protiv korupcije jest da se je učini kulturno neprihvatljivom. A upravo su omladinci naša ključna ciljna grupa – oni će biti naše vođe, poduzetnici i akteri civilnog društva.

CILJEVI:

– povećati razinu i intenzitet suradnje između programskih zemalja i zemalja Zapadnog Balkana. U vezi s time je povezan i dugoročni cilj stvaranja snažne antikorupcijske platforme omladinaca, koje će biti usmjerena na Zapadni Balkan ali da ima rad jasnu međuregionalni i međusektorsku perspektivu.

– povećati kapacitete omladinskih organizacija sa sjedištem na Zapadnom Balkanu. – povećati kompetencije omladinskih radnika na Zapadnom Balkanu, EU i šire.

– obrazovati mlade o prepoznavanju, prijavljivanju i borbi protiv korupcije.

– uspostaviti imidž EU kao nadnacionalnog entiteta koji će zauzeti stavove protiv koruptivnih praksi.

– osmisliti alat za edukaciju omladine o korupciji.

– obrazovati širu javnost o korupciji u svojoj zemlji i načinima suprotstavljanja.

AKTIVNOSTI:


– 2 transnacionalna sastanka projekata

– 3 mobilnosti mladih radnika (najmanje 22 sudionika po aktivnosti)

– 1 razmjena mladih (najmanje 50 sudionika)

IZLAZI:

– toolkit

– 3 webinara

– web stranica

– 5 kulturnih događaja/flash mobova

– 4 konferencije za novinare

– 1 konferencija